top of page

Η εορτή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας στη Βέροια


Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Βεροίας με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας.


Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το καθιερωμένο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ημαθίας.


Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Νομίμως ἠγωνίσω, ἀ­νόμους τρο­­πω­σαμένη, Μάρτυς παναοί­δι­με».


Πλησιάζουμε πρός τή μεγάλη ἑορ­τή τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, καί σέ λί­γες ἡμέρες θά ἑορτά­σου­με τό γεγονός ἐκεῖ­νο τό ὁποῖο ἄλλαξε τή ροή τῆς ἱστορίας, τό ὁ­ποῖο μετέ­βαλε τήν ἐξέ­­λι­ξη τῶν πραγμά­των καί χώρισε τήν ἱστορία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀν­θρωπίνου γένους στήν πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν ἐποχή.


Ἡ ἀλλαγή ὅμως αὐτή στήν ἱστο­ρία πού προ­κά­λεσε ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ δέν ὀφείλεται μόνο στό παράδοξο τοῦ γε­γονό­τος, δέν ὀφεί­λε­ται μόνο στό ὅτι ὁ Θεός ἦρθε στή γῆ καί ἔγινε ἄνθρωπος, στό ὅτι ὁ Θε­ός γεννήθηκε ὡς τα­πει­νό βρέ­φος καί ἀνακλί­θη­κε σέ μιά φάτνη ἀ­λό­γων· ὀφείλεται καί στό γεγονός ὅτι ἡ ἔλευση τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο ὡς σωτῆρος καί λυ­τρω­τοῦ ἀναγκά­ζει τόν κάθε ἄνθρωπο νά τοπο­θε­τη­θεῖ ἔναντι αὐτοῦ τοῦ με­­­γάλου καί κοσμοϊ­στο­­­ρικοῦ γεγονότος.


Καί δέν εἶναι μόνο οἱ ποιμένες καί οἱ μάγοι πού στοιχοῦνται μέ τόν ἐνανθρωπήσαντα Χρι­στό, σέ ἀντί­θεση μέ τόν Ἡρώδη ὁ ὁποῖος δια­τάσσει τή σφαγή τῶν νηπίων προ­κειμένου νά μήν διακινδυνεύσει, ὅ­πως νόμιζε, τήν ἐγκό­σμια ἐξουσία του. Εἶναι καί ὅλοι οἱ μετέπειτα διῶκτες καί ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκ­κλη­σίας πού συστρα­τεύ­­ον­ται μέ τόν Ἡρώδη ἐνα­ν­τίον τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, ἐναντίον ὅ­σων τόν πιστεύουν καί τόν ἀγα­ποῦν. Εἶναι ὅ­λοι οἱ ἀνά τούς αἰῶ­νες διῶκτες του πού γέμι­σαν τόν οὐρανό μέ ἁγί­ους μάρτυρες. Εἶναι ἐ­κεῖ­νοι πού πίστευσαν ὅτι ὁδηγώ­ντας στόν θά­να­το ἀνθρώπους πού δέν ἔκαναν ποτέ στή ζωή τους κάτι κακό, ἀλ­λά ἀφιέρωσαν τόν ἑαυτό τους στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τῶν ἀνθρώπων καί ἀγωνί­σθηκαν νά νικήσουν τό κακό καί μέσα τους καί στόν κόσμο, θά τούς κά­­νει νά αἰσθάνονται πε­ρισσότερο ἀσφα­λεῖς καί ἥσυχοι.


Καί ἀπέναντί τους ὅ­λοι ἐκεῖνοι πού ἀκο­λουθοῦν τό παράδειγμα τῶν ποιμένων καί τῶν μάγων. Ὅλοι ἐκεῖνοι πού πιστεύουν στόν Χρι­στό καί τόν ἀκο­λου­θοῦν στή ζωή τους, ἀ­δια­φορώντας γιά τίς συ­νέπειες πού μπορεῖ νά ἔχει ἡ πίστη τους. Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι σάν τήν ἑορταζομένη σήμερα ἁγία Ἀναστασία τή φαρμακολύτρια ἀ­γω­­­νίζονται νομίμως, ὅπως σημει­ώ­νει ὁ ἱερός ὑμνογράφος.


Καί ἀγω­νί­ζονται νομί­μως ση­μαί­νει ζοῦν ἐν­συ­νεί­δη­τα τή ζωή τοῦ Χρι­στοῦ. Ἀκολουθοῦν τίς ἐντολ­ές καί τό θέ­λημά του. Ἐρ­γάζονται γιά τή διάδο­ση τοῦ λό­γου του. Προσ­φέ­ρουν τήν ἀγάπη τους στόν συνάν­θρωπο καί πολύ περισσότερο σ᾽ αὐτόν πού τήν ἔχει ἀνά­­γκη.


Αὐτό ἔκανε ἡ ἁγία Ἀ­ναστασία, πού ἡ πίστη της στόν Χρι­στό τήν ἔ­κανε νά ἀφιερώσει τή ζωή της στή διακονία τῶν ἀδελφῶν της, προσ­­­φέροντας τά ἀνα­γκαῖα στούς ἐν­δεεῖς ἀ­δελ­­φούς της, ἀλλά καί στη­ρίζοντας καί με­ρι­μνώντας μέ κάθε τρόπο γιά ἐκείνους τούς ὁ­ποί­ους οἱ διῶκτες τῆς πί­στεως τούς ὁδηγοῦ­σαν στά δικαστήρια καί ἀπό ἐκεῖ στίς φυλακές καί τό μαρτύριο.


῾Η ἁγία Ἀναστασία ὅ­μως ἀγωνί­σθη­κε νομί­μως καί ὅταν βρέθηκε καί ἡ ἴδια ἐνώπιον τοῦ κριτοῦ γιά νά ἀπολο­γη­θεῖ, ἐπειδή πίστευε στόν Χριστό, δέν τόν ἀρνή­θη­­­κε, δέν προσπάθησε νά βρεῖ κάποια δικαι­ο­λογία γιά νά ἀποφύγει τίς συνέπειες τῆς πί­στε­ώς της, δέν προτίμησε τή ζωή μακριά του ἀπό τό μαρτύριο. Ἀγωνί­σθηκε νομίμως καί μέ τόν νόμιμο ἀγώνα της κα­τόρθωσε νά νικήσει καί νά κατα­τρο­πώσει ἐκεί­νους πού ἀγω­νι­ζό­ταν μέ ἀθέμιτα μέσα ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καί τῶν μαθητῶν του. Γιατί ἀθέμιτος ἀγώνας εἶναι νά ἀπει­λεῖ κανείς μέ θά­νατο ἀνθρώ­πους πού πι­στεύουν στόν ἀλη­θι­νό Θεό καί ἡ πίστη τους δέν ἐνοχλεῖ κανένα. Ἄ­νομο καί ἀθέμιτο εἶναι νά ὁδηγεῖς στόν θάνατο ἀνθρώ­πους, γιατί πι­στεύ­ουν σέ ἕνα Θεό πού ἦρθε στή γῆ ἀπό ἀγάπη γιά ἄνθρωπο καί ζητᾶ ἀπό τόν ἄνθρω­πο αὐτή τήν ἀγάπη. Ἄνομο καί ἀθέ­μιτο εἶναι νά προ­σπαθεῖς νά στηρίξεις τή δύναμή σου στόν θά­να­το ἀθώων ἀνθρώ­πων, νομίζο­ντας ὅτι ἔτσι θά ἐξαλείψεις τήν πίστη τους καί θά ἐξα­φα­νί­σεις τόν Θεό πού πι­στεύ­ουν ἀπό τό προ­σκή­νιο τῆς ἱστορίας.


Ὅσο ὅμως καί ἐάν προ­σπαθήσουν ὅλοι αὐ­τοί νά ἐπιβάλλουν τό ἄνο­μο καί ἀθέμιτο θέ­λημά τους, δέν μπο­ροῦν νά τό ἐπιτύχουν, για­τί στόν ἀγώνα μεταξύ τῶν μαθητῶν τοῦ Χρι­στοῦ καί τῶν διωκτῶν τους, δέν νικοῦν οἱ διῶ­­­­κτες ἀλλά οἱ διω­κό­μενοι. Νικοῦν ὅσοι πι­στεύ­ουν στόν Χριστό καί ἀγωνίζονται νομί­μως, ἔστω καί ἐάν φαί­νεται ὅτι προσωρι­νά χά­­νουν τήν νίκη. Τό ἀπο­­δεικνύει καί ἡ ἑορ­ταζομένη σήμερα ἁγία Ἀναστασία, πού μέ τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ ὑπερίσχυσε τῶν βασανιστηρίων στά ὁποῖα τήν ὑπέβαλαν οἱ διῶκτες της καί νίκησε τή δύναμή τους ἐπιλέ­γοντας τό μαρτύριο πα­ρά τήν ἄρνηση τῆς πί­στεως στόν Χριστό.


Τό πα­ρά­δειγμα τῆς ἁγίας Ἀνα­στα­σίας δείχνει καί σέ μᾶς τόν δρόμο τοῦ νο­μίμου ἀγῶνος πού ὁδη­γεῖ στή νίκη. Ἄν ἀπο­φασίσουμε νά συν­τα­χθοῦμε μέ τόν Χρι­στό, δέν ἔχουμε λόγο νά φο­βούμεθα τίποτε, γιατί ἡ νίκη εἶναι τοῦ Χριστοῦ, δέν εἶναι τῶν διωκτῶν του, ὅσο καί ἐάν φαί­νο­νται ἰσχυροί. Ἡ νίκη εἶ­ναι τοῦ Χρι­στοῦ καί ὅσων συστρα­τεύονται μα­ζί του.


Γι᾽ αὐτό ἄς συστρα­τευ­θοῦ­με καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν νεογέννητο Χρι­στό πού θά προσκυνήσουμε σέ λί­γες ἡμέρες καί ἄς συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας γιά νά μείνουμε κοντά του σέ ὅλη μας τή ζωή, ἀδιαφο­ρώ­ντας γιά τίς ἀπειλές τῶν ἐχθρῶν του καί ἐλπί­ζο­ντας στή νίκη, ὅπως ἔκα­νε καί ἡ ἑορταζο­μέ­νη σήμερα ἁγία Ἀνα­στασία.

Comments


logo 31.png
bottom of page