top of page

Η εορτή του Αγίου Τρύφωνος στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Βεροίας


Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Τρύφωνος στο δημοτικό διαμέρισμα της Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Βεροίας.Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός με την ευχή του Αγίου Τρύφωνος για τους αγρούς.


Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἀγγέλοις ὁμοδίαιτος ἐχρημά­τι­σας, μάκαρ», ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκ­κλησία μας πρός τιμήν τοῦ ἑορτα­ζομένου ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Τρύφωνος, τόν ὁποῖο τιμοῦμε ἰδι­αι­τέρως στήν ἐνορία σας.


Καί εἶναι μεγάλος ὁ ἔπαινος καί μεγάλο τό ἐγκώμιο τοῦ ἱεροῦ ὑμνο­γράφου, γιατί ὁ ἅγιος μάρτυς Τρύφων ἦταν ἕνας νέος πού δέν διέθετε οὔτε κοσμικές γνώσεις οὔ­τε χρήματα οὔτε κάτι ἄλλο ἀπό ὅσα κάνουν τούς ἀνθρώπους νά δια­κρί­νονται. Ἦταν ἕνας ἁπλός καί ταπεινός νεαρός πού ἔβοσκε χῆνες γιά νά ζεῖ καί νά βοηθᾶ τήν οἰκο­γένειά του, ἀπό τήν ὁποία εἶχε λά­βει τόν μεγαλύτερο πλοῦτο πού μπο­ρεῖ νά ἐπιθυμεῖ ἕνας ἄνθρω­πος, δηλαδή τήν πίστη στόν Θεό καί τήν εὐσέβεια. Ὅμως δέν θά πρέπει νά ἀποροῦμε γιατί συνέβη αὐτό μέ τόν ἅγιο Τρύφωνα καί πῶς ἀξιώθηκε αὐτῆς τῆς μεγάλης τιμῆς. Ὁ Θεός μᾶς τό λέγει ξεκάθαρα διά τοῦ προφήτου Ἡσαΐου; «Ἐπί τίνα ἐπιβλέψω εἰ μή ἐπί τόν ταπεινόν καί ἡσύχιον καί τρέμοντα τούς λόγους μου;»


Ταπεινός ἦταν ὁ ἅγιος Τρύ­φων καί περνοῦσε τήν ἡμέρα του προσευχόμενος, καθώς ἔβοσκε τίς χῆ­νες του. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ αὔξα­νε μέσα στήν ψυχή του τήν πίστη του καί ἡ προσευχή τήν καθάριζε ἀπό κάθε λογισμό πού δέν εἶχε σχέση μέ τόν Θεό. Διέθετε, λοιπόν, ὁ ἅγιος Τρύφω­νας τά χαρακτηριστικά τῶν ἁγίων ἀγγέλων. Γιατί καί αὐτοί ἔχουν πίστη στόν Θεό, ἀφοῦ παρέμειναν μαζί του, ὅταν ὁ Ἑωσφόρος ἐπανα­στάτησε, καί τόν διακονοῦν ἔκτοτε μέ τα­πείνωση καί τόν ὑμνοῦν καθη­με­ρι­νά καί ἀδιάκοπα καί προσεύχονται πρός αὐτόν γιά τούς ἀνθρώπους πού προστατεύουν.


Καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τήν πίστη καί τήν ταπείνωσή του τόν ἀξίωσαν ἀπό μικρό παιδί νά κάνει θαύματα καί νά ἀνακουφίζει τούς συνανθρώπους ἀπό τόν πόνο τῆς ἀσθενείας καί ἀπό τίς δυσκολίες τίς ὁποῖες ἀντιμετώπιζαν. Καί ἀκόμη τόν ἀξίωσε νά κάνει κάτι ἀκόμη πιό δύσκολο, νά ἐκβάλλει δαιμόνια ἀπό τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού ταλαιπωροῦντο, ὅπως ἔκανε καί μέ τή θυγατέρα τοῦ Ρωμαίου αὐτο­κρά­τορος πού κατείχετο ἀπό πονη­ρό πνεῦμα. Τό ἔκανε μάλιστα μέ θαυ­μαστό τρόπο, διότι ὁ δαίμονας αἰσθανόμενος ὅτι πλησίαζε στή Ρώ­μη ὁ Τρύφωνας, πού ἐρχόταν μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ ἴδιου τοῦ αὐτοκράτορος γιά νά θεραπεύσει τήν κόρη του ἀπό τά δαιμόνια, βγῆκε μόνος του ἀπό τή νεαρή γυναίκα τρεῖς ἡμέρες πρίν νά φθάσει ὁ ἅγιος Τρύφωνας καί τόν ἐκδιώξει ἐκεῖνος. Ἔφυγε ἀπό τόν φόβο του.


Ἡ χάρη πού εἶχε ὁ ἅγιος Τρύ­φων νά ἐκδιώκει δαιμόνια ἐπι­βεβαιώ­νει τήν ὁμοιότητά του μέ τούς ἀγ­γέλους, γιατί καί αὐτοί ἔχουν τή χάρη, ὅπου ἐμφανίζονται, νά ἐκ­διώ­κουν τόν διάβολο καί νά κα­ταρ­γοῦν τή δύναμη καί τήν ἐξου­σία του, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκ­κλη­σία μας γιά τούς ἁγίους Ἀρχαγ­γέλους, λέγοντας: «ὅπου ἐπισκιά­σει ἡ χά­ρις σου, Ἀρχάγγελε, ἐκεῖ­θεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύνα­μις».


Ἐπιβεβαιώνεται ὅμως καί ἀπό αὐτό πού ἔκανε ὁ ἅγιος Τρύφων, ὅταν ὁ αὐτοκράτορας, θέλοντας νά τόν εὐχαριστήσει, ἐπειδή θεράπευσε τή θυγατέρα του, τοῦ ἔδωσε πολλά χρή­ματα καί πολλά χρυσά καί πλούσια δῶρα. Ὁ ἅγιος ὅμως τά μοίρασε ὅλα στούς πτωχούς πού συνήντησε στόν δρόμο του, χωρίς νά κρατήσει τίποτε γιά τόν ἑαυτό του, πράττοντας ἀντί­θετα ἀπό ὅ,τι θά ἔπραττε κάθε ἄλλος ἄνθρωπος, πού ἀπό τή φύση του συνδέεται μέ τήν ὕλη καί τά ὑλικά πράγματα.


Κι ἔτσι ἐλεύθερος ἀπό ὅλα αὐτά, πού κρατοῦν δεμένο τόν ἄνθρωπο μέ τή γῆ καί τόν κόσμο, δέν δυ­σκο­λεύθηκε νά μαρτυρήσει χάριν τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ἕνας ἄλλος αὐτοκράτορας, ὁ Δέκιος, ἄρχισε ἕναν φοβερό διωγμό ἐναντίον τῶν χριστιανῶν, καί κάποιοι πού γνώ­ριζαν ὅτι ἦταν χριστιανός τόν κα­τήγγειλαν στόν ἡγεμόνα πού τόν ὁδήγησε στό μαρτύριο. Ἔτσι ἔλαβε καί τόν στέφανο τῆς νίκης καί ἀπολαμβάνει τώρα τήν αἰώνια ζωή κοντά στόν Χριστό τόν ὁποῖο ἀγάπησε καί κοντά στούς ἁγίους ἀγγέλους, τούς ὁποίους μιμήθηκε στή ζωή του.


Ἄν ὅμως ὁ ἅγιος Τρύφων εἶχε ὅλες αὐτές τίς ἀρετές πού τόν ἔκα­ναν νά ὁμοιάζει μέ τούς ἀγ­γέλους, ἐμεῖς πού θέλουμε νά τόν τιμήσου­με καί ἤρθαμε ἐδῶ γιά νά ἑορτά­σουμε σήμερα τή μνήμη του, θά πρέπει νά προσπαθήσουμε νά ἀπο­κτή­σουμε ἔστω καί κάποια ἀπό τίς ἀρετές πού τόν διέκριναν, καί ἰδιαίτερα τά νέα παιδιά πού ἔχουν χρόνια μπροστά τους, ἀλλά ἀπό τώρα θά πρέπει νά ἐργάζονται γιά νά πράττουν τό καλό, γιά νά ἔχουν μία ὄμορφη ζωή.


Ὁ καθέ­νας μας ἄς ἐπιλέξει τί μπο­ρεῖ νά κάνει. Καί ἄν ἡ πίστη πού εἶχε ὁ ἅγιος Τρύφων μᾶς φαίνεται κάπως πιό θεωρητική, μποροῦμε νά προσπαθήσουμε περισσότερο νά ἀποκτήσουμε τήν ταπείνωση, πού εἶναι, ὅπως πολλές φορές λέμε, ἡ βάση καί τό θεμέλιο ὅλων τῶν ἀρε­τῶν· εἶναι ἐκείνη πού μᾶς ἀνοίγει τή θύρα τῆς χάριτος καί τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ.


Καί ἄν ἡ ταπείνωση μᾶς τήν ἀνοί­γει, ἡ προσευχή εἶναι αὐτή πού φέρ­νει στίς ψυχή μας ὅλες τίς θεῖες δωρεές πού ἐπιθυμοῦμε καί ζητοῦ­με ἀπό τόν Θεό, γιατί ἡ προσευχή εἶναι ὁ τρόπος νά κρούουμε τή θύ­ρα τῆς χάριτος τοῦυ Θεοῦ. Εἶναι τό μέσο πού μᾶς ἐξασφαλίζει «πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα», ἀλλά καί ὅ,τι ἔχουμε ἀνάγκη στή ζωή μας καί εἶναι πρός τό συμφέρον μας.


Τιμώντας, λοιπόν, σήμερα τόν ἅγιο μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ Τρύ­φω­να, ἄς προσπαθήσουμε νά τόν μιμη­θοῦμε, γιά νά ἔχουμε καί τή χάρη καί καί τήν εὐλογία του. Ἔτσι τιμοῦμε τούς μάρτυρες· λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: Τιμή μάρτυρος, μίμηση τῆς ζωῆς του. Ἐάν θέλουμε νά τιμήσουμε καί ἐμεῖς πραγματικά τόν ἅγιο Τρύφωνα, γι᾽ αὐτό καί ἤρθαμε σήμερα στήν Ἐκκλησία, στή μνήμη του, θά πρέπει νά ὁμοιάσουμε στή ζωή του, ὅ,τι μπορεῖ ὁ καθένας καί ὅ,τι εἶναι πιό εὔκολο γιά μᾶς, ἀλλά ἡ ταπείνωση εἶναι ἐκείνη πού συντρίβει ὅλα τά σχέδια τοῦ διαβόλου καί εἶναι ἐκείνη πού μᾶς βοηθᾶ νά πλησιάσουμε περισσότερο τόν Θεό καί τούς ἁγίους.

Comments


logo 31.png
bottom of page